Προγράμματα επιδοτήσεων

Το προσωπικό της Improve Tech ΙΚΕ απαρτίζεται από πολύ καλά καταρτισμένους συμβούλους, με μεγάλη εμπειρία και επαγγελματικές γνώσεις στον τομέα τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επενδύουμε αδιάκοπα στην εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, θεωρώντας ότι αποτελεί μονόδρομο το να ακολουθήσουμε συνεχείς εξελίξεις και να διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σε συνδυασμό με τα κατάλληλα οικονομικά μέσα που διαθέτει η εταιρεία, μεταδίδει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την προετοιμασία ενός άρτια δομημένου επαγγελματικού σχεδιασμού, που αυτόματα οδηγεί σε επιτυχημένη υποβολή της επενδυτικής μας πρότασης και έγκριση της αρωγής της.

Βάσει των ανωτέρω, η Improve Tech IKE, στο πλαίσιο της υποβολής και της εφαρμογής μια επενδυτικής πρότασης, αναλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις ανά στάδιο, δηλαδή:

1ο Στάδιο: προετοιμασία Μελέτης Σκοπιμότητας και υποβολή της, που συμπεριλαμβάνει:

 • Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών για το άνοιγμα του φακέλου
 • Έλεγχος των εγγράφων που υποβάλλονται από τον επενδυτή
 • Επεξεργασία των δεδομένων και προετοιμασία του φακέλου
 • Τεχνική περιγραφή του πρότζεκτ
 • Προσδιορισμός του οικονομικού σχεδίου
 • Προετοιμασία της βιωσιμότητάς του πρότζεκτ σύμφωνα με τα στάνταρτ που απαιτούνται από το κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα
 • Ανάλυση της οικονομικής δήλωσης της επένδυσης σε βάθος πέντε ή δέκα χρόνων ( Αριθμητική Ανάλυση, IRR, NPV, περίοδος αποπληρωμής )
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης,. Συζήτηση με τον εν δυνάμει επενδυτή, πιθανές προσαρμογές της πρωτότυπης ιδέας και οριστικοποίηση του πρότζεκτ που θα υποβληθεί
 • Προετοιμασία των απαραίτητων τεχνικών, οικονομικών και άλλων μελετών / αναφορών, όπως και όλων των άλλων εγγράφων που απαιτούνται
 • Ολοκλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων φορμών του προγράμματος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
 • Υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου αίτησης προϋποθέσεων στις αρμόδιες αρχές
 • Παροχή δεδομένων και πληροφοριών στις αρχές ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του φακέλου

2ο Στάδιο: Η διαχείριση και η συμβουλευτική υποστήριξη του οικονομικού τομέα κατά την υλοποίηση του πρότζεκτ περιλαμβάνει:

 • Έλεγχος των εγγράφων και παρακολούθηση της υλοποίηση της επένδυσης
 • Υποβολή αιτημάτων για αλλαγές σύμφωνα με την πρόοδο της υλοποίησης του πρότζεκτ
 • Προετοιμασία και Υποβολή Αναφορών και Αιτημάτων για τον Ενδιάμεσο Έλεγχο  στη διάρκεια της υλοποίησης του πρότζεκτ
 • Προετοιμασία της ολοκλήρωσης του πρότζεκτ, τη μελέτη της τεχνικής περιγραφής και οικονομική αναφορά του τελικού ελέγχου
 • Ολοκλήρωση των απαιτούμενων φακέλων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικής Ενίσχυσης
 • Έλεγχος των απαραίτητων αδειών για νόμιμη λειτουργία
 • Έλεγχος εγγράφων εκταμίευσης