Χρηματοδότηση

Η συνεργασία μας με εγχώρια και ξένα επενδυτικά ταμεία μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να παρέχει σημαντική κεφαλαιακή υποστήριξη. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να ποικίλει από συμμετοχή σε ένα κεφάλαιο σε ολόκληρη απόκτηση μιας εταιρείας, ακόμα και σε αγορά κτιρίου (ξενοδοχείου, βιομηχανικού ή περιοχή εγκατάστασης). Αναλαμβάνουμε την παρουσίαση εταιρείας, διαπραγματεύσεις, και πλήρη νομική και οικονομική υποστήριξη.

  1. Προετοιμασία φακέλου αίτησης που συμπεριλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο για να εξασφαλίσει τα κεφάλαια δανείων
  2. Δάνειο Αναδιάρθρωσης (εγγύηση και βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης δίνοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ επιταχύνουν τη μείωση ισορροπία του δανείου σε σχέση με το μέσο ή μακροπρόθεσμο εξασφαλίζοντας τη διατήρηση βιώσιμων επενδύσεων, ήτοι:
  • Σταθερή μείωση της δόσης, με μια παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής του δανείου
  • Ενσωμάτωση των δόσεων σε καθυστερούμενες οφειλές του δανείου για αποπληρωμή στην εναπομένουσα ληκτότητα του δανείου
  • Μικρή περίοδος χάριτος, μόνο με πληρωμές τόκων
  • Διαχωρισμός του δανείου σε δύο μέρη: Ένα μέρος ξεπληρώνεται σύμφωνα με τη δυνατότητα αποπληρωμής. Το άλλο μέρος μεταφέρεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία για αποπληρωμή
  • Μετατροπή του δανείου από ξένο νόμισμα σε ευρώ
  • Ενοποίηση των δανείων σε ένα νέο
  • Συνδυασμός δύο ή και περισσότερων επιλογών

Επαναδιαπραγμάτευση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων